Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Recipe: Delicious Mango Strawberry dessert

Mango Strawberry dessert.

Mango Strawberry dessert You can have Mango Strawberry dessert using 5 ingredients and 5 steps. Here is how you cook that.

Ingredients of Mango Strawberry dessert

  1. You need 2 of mangoes.
  2. You need 1.5 cup of strawberry ice-cream.
  3. Prepare 2 Tbs of gelotine powder.
  4. Prepare 4 Tbs of water.
  5. It's 2 Tbs of brown sugar.

Mango Strawberry dessert instructions

  1. Mango pulp ko mash kar lain. Brown sugar add kar lain. Aur hulkay garam pani main gelotine powder add kar kay mix krain aur half quantity mango main daal dain..
  2. Ab glass main mango daal kar tilted position main freezer main rukh dain..
  3. Ab strawberry ice-cream main baki gelotine mixture kar kay rukh dain..
  4. Ab baki glass main wo ice-cream daal dain aur uper agar cream ho to daal dain aur kisi bhi fruit say decorate kar lain..
  5. Mairay pass thori si cream beat hue pari hue thi aur freezer main chun cherries thi, me nay dono ko use kar liya. Isay dubara freezer main rukh dain chilled honay kay leay..

Posting Komentar untuk "Recipe: Delicious Mango Strawberry dessert"